3rd issue of Bulletin is out!

You can read it here : https://bulletin.espivblogs.net/files/2019/06/Bulletin_3_web.pdf

Briser les frontières, communiquer et lutter ensemble
Thyejmë kufijtë, komunikojmë dhe luftojmë së bashku
Βreaking the borders, communicating and struggling together

Σχετικές δημοσιεύσεις